Resize Opencv Delphi

cvResize komutu görüntülerinin boyutlarını değiştirmek için kullanılan bir prosedürdür.

Paramatreleri 3 tanedir: kaynak görüntü, hedef görüntü-boyutlandırılmış, ve ara-değerleme yöntemidir.

Ara-değerleme metodları:

 • CV_INTER_NN: nearest-neighbor interpolation (yakın komşuluk)
 • CV_INTER_LINEAR: bilinear interpolasyon (bilineer yada çift doğrusal)
 • CV_INTER_LINEAR: nearest benzer
 • CV_INTER_CUBIC : bicubic interpolasyon
procedure TForm2.btnresizeClick(Sender: TObject);
var
  img1,dst:PIplImage;
  smallratio:Integer;
  sz:CvSize;
begin
  smallratio:=30;
  img1:=cvLoadImage('canon550.png',0);
  sz:=cvGetSize(img1);
  sz.width:=Round(sz.width*smallratio/100);
  sz.height:=Round(sz.height*smallratio/100);
  dst:=cvCreateImage(sz,img1.depth,img1.nChannels);
  ShowMessage('depth=>'+IntToStr(img1.depth)+' , '+'nChannels=>'+inttostr(img1.nChannels));
  cvResize(img1,dst,CV_INTER_CUBIC);
  cvNamedWindow('s',1);
  cvShowImage('s',img1);
  cvNamedWindow('sm',1);
  cvShowImage('sm',dst);
end;

Bir Cevap Yazın